Bài Thơ: NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN
Thơ: Thanh Hùng

Nam Mô Bồ Tát Quán Âm
Dìu con ra khỏi nẻo lầm bến mê
Cho con tìm thấy lối về
Đừng buồn con trẻ bỏ bê lạc đường

Nam Mô chư Phật mười phương
Cho con hiểu rõ tận tường chân như
Nhờ ơn của đức Bổn sư
Giảng rao giáo lý tâm từ ngộ ra

Nam mô đức Phật Di Đà
Mở đường dẫn lối ngát hoa liên đài
Giúp người thoát khỏi bi ai
An vui sống với những ngày bình yên

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền
Dìu người qua khỏi đảo điên bể trầm
Giúp người biết pháp tu tâm
Cho ta khởi phát được mầm chân hư

Nam Mô Quán Đảnh Dược Sư
Độ con có được tâm từ hồn nhiên
Nam Mô đức Mục Kiền Liên
Dạy con biết cách thảo hiền yêu thương

Nam mô Bồ Tát Tạng Vương
Dìu con thoát khỏi nẻo đường trầm luân
Cho con hiểu cảnh dương trần
Chỉ là cõi tạm nghĩa nhân lu mờ.

P T H